Gwarancje, zwroty, reklamacje

GWARANCJE

 1. Wszystkie dostępne towary są nowe , objęte gwarancją producenta i dostarczane wraz z dowodem zakupu.
 2. Przy sprzedaży dokonywanej w trybie przepisów o sprzedaży konsumenckiej, tj. w przypadku zakupu dokonanego przez osobę fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodowa lub gospodarczą, okres gwarancji wynosi 24 , 36 lub 60 miesięcy w zależności od towaru liczonych  od daty zakupu towaru.
 3. Na towary sprzedane w trybie komercyjnym, tj. zakupu dokonanego przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą,  gwarancja trwa 12 miesięcy liczonych od daty zakupu towaru.
 4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w punkcie serwisowym.
 5. Czas ustosunkowania się punktu serwisowego do roszczeń konsumenta wynosi 14 dni licząc od daty dostarczenia towaru do punktu serwisowego.
 6. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami materiałowymi lub błędami produkcyjnymi.  Gwarancja obowiązuje wyłącznie na narzędzia będące w prywatnym użytkowaniu oraz używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Podstawę do złożenia reklamacji stanowi dla klienta oryginalny dowód zakupu z datą zakupu i oznaczeniem produktu.  Gwarancja nie obejmuje czynności naprawczych, związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym, niewłaściwym użytkowaniem, a w szczególności nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących użytkowania. 
 7. W przypadku dokonania samowolnych napraw, użycia  innych niż oryginalnych części zamiennych/osprzętu, dokonania zmian konstrukcyjnych lub jakichkolwiek innych ingerencji nabywca traci uprawnienia gwarancyjne. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o sposobie postępowania reklamacyjnego decyduje gwarant. Może to być bezpłatna naprawa lub wymiana na urządzenie wolne od wad.
 8. Dostarczenie zdemontowanych elementów lub części urządzenia, dokonywanie napraw lub przeróbek we własnym zakresie może powodować utratę gwarancji i odmowę producenta do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
 9. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .

ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Towar, w stanie niezmienionym, jest odsyłany na wraz z dowodem zakupu, gwarancją i instrukcją (jeżeli jest ona dołączona do danego produktu) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wraz z danymi konta bankowego i danymi odbiorcy przelewu.
 2. Kwota zwrotu zostanie przekazana na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru i nie później niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep podpisanej przez Zamawiającego faktury korygującej (jeżeli dowodem zakupu była faktura).

REKLAMACJE

 1. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane w przeciągu dwóch dni od otrzymania przesyłki. Po tym terminie takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane  tylko w przypadkach spisania w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego. W takim przypadku Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z naszą firmą  w celu wyjaśnienia sprawy.